Regulamin serwisu Cashless.pl

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu Cashless.pl, zwanego dalej Serwisem, przez Użytkowników oraz rolę Administratora Serwisu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. „Serwis” oznacza stronę internetową znajdującą się pod adresem cashless.pl wraz ze wszelkimi podstronami.
 3. Administratorem Serwisu jest firma Cashless spółka cywilna, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Odkrytej 48B lok. 302, 03-140 Warszawa, NIP 5242775144.
 4. Użytkownikiem jest każda osoba, która odwiedza stronę główną lub którąkolwiek z podstron Serwisu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu a informację o tym zamieści w Serwisie w postaci odpowiedniego komunikatu.
 6. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.

Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego, umożliwiającego wyświetlanie stron internetowych.
 2. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych.
 3. Serwis może wyświetlać reklamy.

Prawo autorskie

 1. Wszelkie treści opublikowane w ramach Serwisu podlegają ochronie prawami autorskimi.
 2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek. Dozwolone jest podawanie linków bezpośrednio do strony głównej lub podstron Serwisu, zawierającego artykuły.
 3. Użytkownik dokonujący publikacji treści w ramach komentarzy oświadcza, że posiada do nich pełne prawa.
 4. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie odpowiedzialność wynikającą z naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku publikacji treści w Serwisie.
 5. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w serwisie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Użytkownik publikuje je dobrowolnie i nieodpłatnie i zachowuje pełnię praw autorskich do publikowanych przez siebie treści.
 6. Administrator Serwisu oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich przez Użytkowników.
 7. Wszystkie znajdujące się w serwisie zdjęcia są na licencji CC.

Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Internauta nabywa status Użytkownika wraz z uruchomieniem w przeglądarce internetowej strony głównej lub jakiejkolwiek podstrony Serwisu.
 2. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz polskiego prawa.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa oraz dobrych obyczajów, m.in. poprzez powstrzymywanie się od publikacji treści naruszających dobra osobiste lub uczucia innych Użytkowników, treści wulgarnych, dyskryminujących, obscenicznych, naruszających granice dobrych obyczajów, poufnych lub w inny sposób naruszających przepisy polskiego prawa.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe działanie Serwisu. Mowa w szczególności o zamieszczaniu spamu, reklam w sposób nieuzgodniony z Administratorem Serwisu, ataków hakerskich, itp.
 5. nieuzgodnionych
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które będą naruszały niniejszy Regulamin.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Serwisu Użytkownikom, którzy nagminnie łamią postanowienia Regulaminu, a w przypadku łamania przepisów obowiązującego w Polsce prawa lub działania na szkodę Serwisu - do podjęcia stosownych działań.

Newsletter

 1. Newsletter w Serwisie Cashless.pl, zwany dalej Newsletterem, jest bezpłatną i bezterminową usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o najnowszych tekstach w Serwisie, poprzez wysyłanie linków drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 2. W celu świadczenia usługi Newsletter Serwis pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Z chwilą zarejestrowania adresu e-mail Użytkownika w bazie Serwisu, pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych podanych w procesie rejestracji.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania usługi Newsletter, jeśli będzie to niezbędne ze względów technicznych, lub całkowitego, bez podania przyczyny.
 6. Serwis oświadcza, że podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Ochrona prywatności

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies zgodnie z dyspozycją ustawy Prawo telekomunikacyjne z dn. 16 lipca 2004 roku. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć lub ograniczyć warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu Serwisu jak również jego zamknięcia bez uprzedniego zawiadomienia.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich w zakresie naruszania prawa na łamach serwisu w drodze publikacji treści.
 3. Administrator oświadcza, iż w Serwisie znajdują się rekomendacje, zamieszczane przez autorów w dobrej wierze. Jednakże Administrator nie bierze odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkowników na podstawie tych rekomendacji.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go w serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

REGULAMIN KONKURSU CASHLESS.PL

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs Cashless.pl” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Cashless S.C., ul. Odkryta 48B lok. 302, 03-140 Warszawa.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na profilu Cashless.pl w portalu Facebook, w dniach 21-31 marca 2015 roku (do godziny 23:59:59).

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu Cashless.pl na Facebooku. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu firmy Cashless.pl i tym samym zyskała status Fana;
b) nie jest pracownikiem Cashless.pl
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Cashless.pl

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) uzyskanie statusu Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) udostępnienie informacji o konkursie na swoim wallu na Facebooku
c) udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Odpowiedź należy przesłać w prywatnej wiadomości na profil Cashless.pl na Facebooku.

§ 3
NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie są trzy zestawy: przenośny głośnik Lepow Modre oraz kubek samochodowy na gorące napoje.

2. Nagrody rozlosujemy w dniu 1 kwietnia spośród osób, które spełnią warunki wymienione w §2 pkt. 2

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w prywatnej wiadomości na profilu Facebook 1 kwietnia 2015 r.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, w prywatnej wiadomości na Facebooku podać adres, na jaki nagroda ma zostać wysłana, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik Cashless.pl
§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. W przypadku wygranej uczestnik wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska na profilu Cashless.pl na Facebooku oraz na stronie Cashless.pl.
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.cashless.pl

Newsletter